Công trình: Cầu tạm Bailey Thủy điện Nậm Nơn – Tỉnh Nghệ An

Công trình: Cầu Thủy điện Nậm Nơn – Tỉnh Nghệ An.

Địa điểm: Xã Xá Lượng – Huyện Tương Dương – Tỉnh Nghệ An.

Chiều dài cầu: 37,116m (24,654 + 12,462), tải trọng HL93.

Ngày hoàn thành: Tháng 04 năm 2013.

Thời gian thi công: 5 ngày.

Trả lời

0974 396 879